Aydın Kardeş Terapim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, aşağıdaki rehabilitasyon hizmetlerini vermektedir.

Toplumsal Uyum Becerileri
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, gelişim özellikleri ve bireysel yeterlilikleri doğrultusunda birbirlerinden önemli farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıklar, onların toplum yaşamına hazırlanmalarında gerekli olan bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarında çevrelerindeki insanların yardımına daha fazla gereksinim duymaktadırlar. Öğrenme yetersizliği olan çocuklar bağımsız yaşamaya aday bireylerdir. Birçoğu kendi bakımını yapmak, ev işlerini üstlenmek, başlıca araç gereçleri kullanmak, yiyecek hazırlamak kısaca bağımsız yaşamak için gerekli olan becerileri yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların değişik ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için okul ortamında öz bakım ve günlük yaşam becerileri konusunda yaşama hazırlanmaları gerekmektedir. Bu ders ile bu bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Kurumumuz bünyesinde psikolojik danışman eşliğinde tüm toplumsal uyum becerilerini pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öz Bakım Becerileri
Öz Bakım başlığı altında; giyinme, kişisel bakım ve tuvalet becerilerine ait amaç ve davranışlar yer almaktadır. Beslenme becerileri ile ilgili amaç ve davranışlar Beslenme Bilgisi dersi içinde yer almıştır. Öz bakım becerilerinin öğretiminde; ileri zincirleme, tüm beceri ve tersine zincirleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yönü; öğretimde yardım türlerinin kullanılması, yardım düzeyinin yavaş yavaş azaltılması sonunda çocuğun davranışı bağımsız olarak yapabilmesi ve öğrendiklerini farklı ortamlarda uygulayabilmesidir.


Günlük yaşam becerileri
Günlük yaşam becerileri başlığı altında; çeşitli ev araç gereçlerinin kullanımı, ev temizliği ve düzeni, giysilerin bakımı, mutfak becerileri gibi temel becerilerin kazandırılmasına özen gösterilmiştir. Günlük yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin öğretiminde ortam düzenlemesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için okul bünyesinde uygulama evinin oluşturulması ve çocukların aktif olarak bu ortamdan yararlanmaları sağlanmalıdır. Çalışma yerinin öğretilecek beceriye uygun seçilmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Çalışmaların tamamen doğal ortamlarda yapılmasına dikkat edilmelidir.


Sosyal Beceriler
Zihinsel engelli çocuklar zaman zaman istenmeyen davranışlar sergilemekte, bu davranışlar çocukların sosyal kabul görmelerini ve arkadaş/öğretmen ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu davranışlarının birçoğunun zihinsel engelli çocuklarda sosyal beceri yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıktığı, olumlu ve istendik davranışları sınırlı olan çocukların çevrenin dikkatini çekmek, etkileşime girebilmek ya da çevrenin beklentileri ile baş edemedikleri zaman bu olumsuz ve sosyal yönden kabul edilmeyen davranışları sergiledikleri gözlenmektedir.Buna bağlı olarak zihinsel engelli çocuklar için hazırlanan müfredat programlarında sosyal beceri öğretimine yer verilmesi; evde, okulda ve toplumda etkileşim ve uyum için gerekli becerilerin öğretilmesini sağlayacak, istenmedik uygun olmayan sosyal davranışların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Böylece zihinsel engelli çocuklara çeşitli sosyal beceriler öğretilerek ve bu becerilerin kullanılması için uygun ortamlar sağlanarak problem davranışlarla olumlu şekilde baş edilecek, ceza ya da davranışları kontrol edilmesine daha az gereksinim duyulacaktır. Kurumumuz bünyesinde psikolojik danışman eşliğinde tüm sosyal beceri problemlerini en aza indirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.


Öğrenmeye Hazırlık
Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan bireyi öğrenmeye hazır hale getirebilmek için öğrenme öncesinde veya sırasında bazı becerilerin oluşturulması gerekebilmektedir. Planlama, programlama gibi üst düzey becerileri dahi içerebilen Öğrenmeye Hazırlık dersiyle öğrenci bilgiyi daha kolay özümsemektedir. Kurumumuz bünyesinde psikolojik danışman eşliğinde öğrencilerin öğrenmeye hazır hale gelebilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.


Okuma-Yazma
Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin genel amacı çocuklara yaşamları boyunca kullanacakları okuma ve yazmanın temel becerilerini kazandırmaktır.Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencinin okuma yazmayı öğrenmiş olması kendine güveninin artmasına ve buna bağlı olarak sosyalleşmesine katkıda bulunmakta, çevresini genişletmekte, zihinsel ve motor gelişimine yardımcı olmakta, yaşamını kolaylaştırmaktadır.


Matematik
Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, diğer derslerde olduğu gibi matematik dersinde de daha fazla yönlendirmeye, olumlu desteklenmeye, sürekli ve sistemli bir eğitime gereksinim duyarlar. Matematik programında yer alan amaç ve davranışlarla; çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı ve karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmede kullanabilecekleri kavram ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Matematik konularının soyut özellik göstermesi nedeniyle ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların bu konuları öğrenmelerinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle matematik konuları uygun araç gereçlerle, yöntem, tekniklerle ve ortamın düzenlenmesiyle daha somut hâle getirilerek işlenmektedir. Ayrıca diğer ders konularıyla da bağlantı kurularak fırsat eğitimi yapılmaktadır.


Psikomotor Beceriler
Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Bir başka deyişle, temelinde hareket olan becerilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu süren bir süreçtir. Bu süreçte büyük (bedeni kullanma) ve küçük kas hareketleri (nesne kullanma) olmak üzere iki hareket türü kazanılır. Bu iki tür hareketi normal gelişim gösteren bireyler yapabilecek düzeydedir. Ancak farklı gelişim gösteren bireyler bu kazanımları bu eğitim süreci içinde öğrenirler.


Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
Farklı gelişime sahip olan çocuklarda konuşmada gecikme, iletişimde kopukluk gibi problemler görülmektedir. Bunun yanında normal gelişim gösteren bir çocukta konuşma, iletişim bozuklukları görülebilmektedir.Bunlara yönelik olarak hedef kazanımlar doğrultusunda çocuklarımızın en iyi gelişimi gösterebilmesi adına çalışmalar yapılmaktadır.


Sosyal Hayat
Farklı gelişim özelliklerine sahip olan öğrenciler toplumsal olaylara katılım gösterememekte buna bağlı olarak sosyal hayattan kopuk olabilmektedirler. Öğrencilerin sosyal hayatlarını kolaylaştırmak adına psikolojik danışman eşliğinde sağlık ve acil durumlar, zaman dilimleri vb. konularda etkin ders anlatımı yapılmaktadır.


İnce Motor(Küçük Kas Grupları) Uygulamaları

Kaba Motor(Büyük Kas Grupları) Uygulamaları